İletişim Formu Aydınlatma Metni

Anasayfa Yasal Metinler İletişim Formu Aydınlatma Metni

BPS Balıkesir Patlayıcı Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi İzni – İletişim Formu

1.    BPS Balıkesir Patlayıcı Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (‘’BPS’’) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) m.10 ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e istinaden, mensup olduğunuz veri konusu kişi grubu (ziyaretçi) uyarınca aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2.    Bu kapsamda KVKK’ya uygun olarak BPS’in; hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi, talep, şikâyet ve itibar yönetimi süreçlerinin yürütülebilmesi, tedarik zinciri süreçlerinin yürütülebilmesi, ürün iade süreçlerinin takibi, mal satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri, memnuniyeti yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin ve ürün kalitesinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, ilgili form ve belge imzalanması süreçlerinin takibi, iletişim süreçlerinin yürütülebilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ürün satışının ve sözleşmelerinin kurulabilmesine ilişkin teklif ve takibin yapılabilmesi amacıyla; ad, soyad, cinsiyet, ülke, e-mail adresi, iletişim numarası, talep, şikâyet ve itibar yönetimi bilgisi ve talebinize ilişkin içerik bilgileri ve açık rızanız ile tarafımızla ek olarak paylaştığınız sair dokümanlarda yer alan bilgiler her türlü elektronik ortamda ve gerektiğinde kâğıt ortamında işlenecektir.


3.    Kişisel verileriniz KVKK m.5’te hüküm altına alınan; kanunlarda açıkça öngörülme, BPS'nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve/veya açık rızanızın bulunması veri işleme şartlarına istinaden işlenecektir.

4.    BPS ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, ‘’2 Numaralı’’ başlık altında sayılan veri işleme amaçları doğrultusunda, yurtiçinde ve/veya yurtdışında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar, tedarikçiler, hukuk müşavirlerimiz, danışmanlık hizmeti aldığımız kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

5.    KVKK m.11 kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu hatırlamak isteriz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme. 

Kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgilendirme için web sitemizdeki KVKK sekmesini inceleyebilirsiniz.